miogusto contact sessionΕΙΣΟΔΟΣ   |   ΕΓΓΡΑΦΗ
favoritesΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ
Αρχική   |   Η Εταιρεία   |   Πληρωμή   |   Αποστολή   |   Επικοινωνία
Προϊόντα

Δημοφιλέστερα 

 
miogusto

Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 4 Χρόνια Mio Gusto


Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό «4 Χρόνια Mio Gusto»

 

Mio Gusto, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

 

1. H εταιρεία Mio Gusto (έδρα Σιάτιστα Κοζάνης, Αλεξίου Λιάκου 42, τηλ. 2465500101), εφεξής η «Διοργανώτρια», διορ­γα­νώ­νει προω­θητική ενέργεια & διαγωνισμό με τίτλο «4 Χρόνια Mio Gusto» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»).

 

2. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που δια­μέ­νουν νόμιμα στην Ελλάδα, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζό­μενοι στην εταιρεία  Mio Gusto, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθμού.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της ιστο­σελί­δας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο facebook (www.facebook.com/miogusto.gr) κατά την χρονική περίοδο από 10/01/2018 09:00 πμ έως 04/02/2018 23:59 μμ , με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτή­σουν τα δώρα που αναφέρεται στη συνέχεια.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαρια­σμού χρήστη στο Facebook. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύ­λακτη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

 

4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιου­­δή­ποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα www.facebook.com/miogusto.gr και να κάνουν:

·         like στη σελίδα Mio Gusto,

·         κοινοποίηση το post του διαγωνισμού και

·         σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού αναγράφοντας το αγαπημένο τους προϊόν Mio Gusto.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις  10/01/2018 09:00 πμ έως 04/02/2018 23:59 μμ.

Διευκρινίζεται πως κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία συμμετοχή ανά προφίλ λογαριασμού.

 

6. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι δέκα ( 10 ) και θα διανεμηθούν με τη σειρά κληρώσεως ως εξής:

1ο Δώρο  Κουζινομηχανή Moulinex Gourmet ασημί MLX 4.6L αξίας 365 ευρώ

2ο Δώρο  Χύτρα Βαθειά 24 cm EXPERTISE TEFAL  αξίας 66 ευρώ

3ο Δώρο Τηγάνι 28 cm EXPERTISE TEFAL  αξίας 40 ευρώ

4ο Δώρο Κατσαρολάκι γάλακτος EXPERTISE TEFAL + καπάκι 18cm αξίας 39   ευρώ

5ο εώς 10ο Δώρο Ένα σετ προϊόντων Mio Gusto αξίας 15 ευρώ έκαστο.

Τα τέσσερα πρώτα δώρα είναι μία ευγενική προσφορά της Groupe SEB Ελλάδος Α.ΕΚαβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά 14564 Αθήνα, Αττική.

 

7. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τα δώρα θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέ­τει η εταιρεία και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Mio Gusto ,Αλεξίου Λιάκου 42, Σιάτιστα Κοζάνης, στις 06/02/2018 και ώρα 19.00μμ.

Συνολικά θα κληρωθούν δέκα (10) τυχεροί νικητές καθώς και δέκα (10) επιλαχόντες για την περί­πτωση που δεν κατα­στεί δυνα­τή η επικοινωνία με τους νικητές εντός επτά (7) ημερών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τη­τα της συμμε­το­χής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

8. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/miogusto.gr

 (με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή) και θα κληθούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της Διοργανώτριας, ώστε να στείλουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και το e-mail τους. Στη συνέχεια η Διοργανώτρια, θα επικοινωνήσει μαζί τους ενημερώνοντας για το πώς θα παραλάβουν το δώρο τους.

9. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιο­δό­τηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελε­σμά­των του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκ­τρο­­­νικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σει και να δημο­σιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδη­σεο­γρα­φικό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή του Νικητή, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.

10. Ευθύνη

10.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφε­ρο­μένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώ­τρια δεν ανα­λαμβάνουν καμία υποχρέωση ανα­φορικά με την εξασφά­λιση, την υποβοήθηση της πρόσβα­σης σε χώ­ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερό­μενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του διαγωνισμού επιτρέ­πεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικεί­ου δια­κομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προ­ϋ­ποθέσεις και προ­δια­γρα­φές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποια­δή­ποτε επιβάρυνση των συμμε­τεχό­ντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νι­σμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προ­σω­ρι­νά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκ­­τρονικά μηνύ­ματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνα­τό­τητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρ­τώ­νται πλήρως από τις δυνα­τότητες της υπάρχουσας τεχνο­λογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

10.3. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διε­ξά­γεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, παραι­τού­νται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαί­τηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγω­νισμό.

10.4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργα­νώ­τριας, υπάρ­χουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμ­με­το­χής ή οποιασδή­ποτε άλλης επιλήψιμης πρακτι­κής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαί­ωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαί­ωμά του επί του σχετικού Δώρου.

10.5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατά­σταση που ευρί­σκε­ται και η Διοργανώτρια, δεν προβαί­νει σε οποια­δή­ποτε δήλωση ούτε και παρέχει οποια­δή­ποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχει για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

10.6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζό­μενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμ­μετοχής τους στον Δια­γω­νισμό, στην Διοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμ­φωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προ­σω­­πικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμε­τοχής τους στον Διαγωνισμό.

Η επεξεργασία δύναται να πραγ­ματοποιηθεί δια αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διορ­γανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διο­ρίσει αυτή. Οι συμ­με­τέ­χοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξερ­γασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανω­τέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρό­σω­πα τα οποία, ως εκτε­λού­ντες την επεξερ­γα­σία, κατ’ εντολή και για λογα­ριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγω­νισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουρ­γηθεί, διόρ­θωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφο­­ρούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέ­ουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντί­στοι­χα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια.

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμε­τοχής στο Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/miogusto.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχο­ντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύ­νη αναλαμβά­νει αναφορικά με τις εν λόγω τρο­­πο­ποιήσεις. Επίσης, η Διοργα­νώ­τρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

13. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμε­τέ­χων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσω­πικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριαςwww.facebook.com/miogusto.gr/

14. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κοζάνης.

15. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mio-gusto.gr

16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανε­πι­­φύ­­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συν­ακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα­νώ­­τριας.

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

 

 

·        
Το καλάθι μου
Το καλάθι σας είναι άδειο.
0 Προϊόντα  |   0,00€
cart miogusto
Συνταγές


ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ »

 


miogusto
Νέα - Ανακοινώσεις


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ »
miogusto
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα και προσφορές.
info address
Αλεξίου Λιάκου 42,
Σιάτιστα Κοζάνης
Τηλ: 2465 500 101
info@mio-gusto.gr
follow us


fb   tw   utube

Valid XHTML 1.0 Transitional


logo footer

visa  mastercard  maestro

vbv  sc  pb

© 2015 - mio-gusto.gr -- Κατασκευη eshop by infocus

Back to top
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.